Světový den diabetu: Dnes konejte, zítra změníte | Stannah

Světový den diabetu: Dnes konejte, zítra změníte

Autor článku Stannah

Stannah se připojuje k největší kampani týkající se povědomí o diabetu, neboť všichni máme právo na zdravou budoucnost

Právo na zdravou budoucnost by mělo být univerzálním právem. Ale jeho zpřístupnění každému je věc, která velmi závisí na vzdělání, informacích a povědomí. To se týká zejména žen, které patří do nejpostiženější skupiny, a které by měly mít přístup k péči a vzdělávání, aby lépe zvládaly svoji cukrovku a zlepšily výsledky týkající se zdraví.

Společnost Stannah je připravena hájit mezinárodní úroveň, obracet tento významný den pozornost na diabetes a, pevně doufejme, pomoci podpořit povědomí a motivovat lidi, aby se nechali vyšetřit v souvislosti s diabetem 2. typu a komplikacemi diabetu.

Diabetes může způsobovat zničující osobní utrpení, jedná se ale také o ekonomickou zátěž pro každou zemi na světě. Jak výskyt diabetu vzrůstá, rostou též požadavky na zdravotní péči. Méně zjevný je vliv na celkovou ekonomiku, je však jasné, že nezdravá populace není schopna naplňovat svůj potenciál v přispívání ekonomickému rozvoji.“ Pan Michael Hirst, prezident (Mezinárodní diabetická federace (International Diabetes Federation). IDF Diabetes Atlas, 7. vydání Brusel, Belgie:
Mezinárodní diabetická federace (International Diabetes Federation), 2015.)

Co je třeba v rámci daného scénáře udělat? Začněme porozuměním, co je cílem Světového dne diabetu a proč je tento rok zaměřen na vliv diabetu na ženy po celém světě.

Diabetes: Celosvětově naléhavá situace

Organizace světového dne diabetu představuje největší kampaň týkající se povědomí o diabetu, kterou řídíMezinárodní diabetická federace (International Diabetes Federation). Dosahuje odhadovaného počtu o více 1 miliardě příznivců ve více než 160 zemích. Kampaň upozorňuje na nejdůležitější problémy světa diabetiků a cukrovku udržuje neústupně ve středu zájmy veřejnosti a politiků.

Světový den diabetu (World Diabetes Day, WDD) vytvořila v roce 1991 Mezinárodní diabetická federace (International Diabetes Federation, IDF) a Světová zdravotnická organizace (World Health Organization , WHO). V roce 2006 se stal Světový den diabetu oficiálním Dnem Spojených národů.

Kampaň reprezentuje logo modrého kruhu, které bylo přijato v roce 2007. Modrý kruh je celosvětovým symbolem pro povědomí o diabetu a symbolizuje jednotu celosvětové diabetické komunity v odezvě na epidemii cukrovky.

Tři hlavní typy diabetu

Hlavní typy diabetu

Diabetes 1. typu

Diabetes 2. typu Gestační diabetes
·         Rizikové faktory: diabetes v rodinné anamnéze, genetika, infekce a další vlivy prostředí

·         Onemocnění se objevuje velmi náhle a je v současné době neléčitelné

·          Bez inzulínu člověk s cukrovkou 1. typu zemře

·         Rizikové faktory: nadměrná tělesná hmotnost, fyzická inaktivita, špatná výživa, genetika, diabetes v rodinné anamnéze, dřívější anamnéza těhotenské cukrovky a vyšší věk

·          Onemocnění může roky probíhat bez povšimnutí a bez diagnózy

·         Často lze zvládnout pomocí dietetických změn a zvýšenou fyzickou aktivitou. V některých případech je vyžadována medikace

·         Objevuje se během těhotenství

·         Může vést k závažným zdravotním rizikům pro matku i pro dítě

·         Onemocnění je spojeno se zvýšeným rizikem rozvoje diabetu 2. typu v pozdějším životě u matky i u dítěte

Fakta a čísla u diabetu

Začněme analýzou rozdílu mezi diabetem v městských oblastech a diabetem ve vesnických oblastech.

Rozdíl mezi diabetem v městských oblastech a diabetem ve vesnických oblastech

Zdroj: Mezinárodní diabetická federace (International Diabetes Federation). IDF Diabetes Atlas, 7. vydání Brusel, Belgie: Mezinárodní diabetická federace (International Diabetes Federation), 2015.)

Rozdíl je ohromující. Prevalence diabetu v městských oblastech může být indikátorem, jak může nezdravý životní styl přímo ovlivňovat výskyt některých typů cukrovky. Ale další skutečnosti o diabetu jsou stejně tak překvapivé, například:

 • 1 z 11 dospělých má cukrovku
 • Tři čtvrtiny lidí s diabetem žijí v zemích s nízkých a středním příjmem
 • Do roku 2040 bude mít 1 z 10 dospělých cukrovku
 • 542 000 dětí má diabetes 1. typu
 • 46,5 % dospělých s diabetem je nediagnostikováno
 • Každých 6 sekund zemře v důsledku cukrovky člověk
 • 12 % celosvětových výdajů je vynaloženo na diabetes
 • 1 ze 7 porodů je ovlivněn těhotenskou cukrovkou
 • Stejně tak, jako je u 415 miliónu dospělých odhadováno, že v současnosti mají cukrovku, 318 miliónu dospělých s narušenou tolerancí glukózy, což u nich zvyšuje riziko rozvoje onemocnění v budoucnosti.

Ženy a diabetes

Ženy a diabetes

Všechny ohrožené ženy nebo ty, které již cukrovkou trpí, mají mít spravedlivý přístup k nezbytným lékům na diabetes, k technologiím, vzdělání, které se týká samostatné léčby nemoci, a k informacím. Pouze takto tyto ženy posílí svoji schopnost prevence diabetu 2. typu. Socioekonomické podmínky ovlivňují dívky a ženy s diabetem, aby si zajistily včasný záchyt, diagnostiku, léčbu a péči, což je obzvlášť složité či prakticky nedostupné v rozvojových zemích. Dále jsou tyto ženy vystavovány hlavním rizikovým faktorům, jako je špatná strava a výživa, fyzická inaktivita, konzumace tabákových výrobků a škodlivé užívání alkoholu.

Gestační diabetes představuje rovněž závažné ohrožení zdraví matky i dítěte a v mnoha případech se u matky rozvine diabetes 2. typu. Dívka nebo žena žijící s diabetem nese dvojitou zátěž diskriminace: svůj zdravotní stav a nerovnost, která je přítomna ve společnosti, kde dominují muži.

Seznamte se s některými skutečnosti o diabetu u žen:

 • V současnosti existuje více než 199 miliard žen žijících s diabetem. Toto číslo dle předpokladů naroste na 313 miliard v roce 2040;
 • Diabetes je celosvětově devátou hlavní příčinou smrti u žen; způsobuje 2,1 miliónu úmrtí ročně;
 • Ženy s 2. typem diabetu mají desetkrát vyšší pravděpodobnost koronárního onemocnění srdce než ženy bez této nemoci;
 • U žen s 1. typem diabetu je zvýšené riziko časného potratu nebo porodu dítěte s malformacemi;
 • 1 ze 7 porodů je ovlivněn těhotenskou cukrovkou;
 • Až 70 % případů 2. typu diabetu může být zamezeno přijetím zásad zdravého životního stylu;
 • 70 % předčasných úmrtí u dospělých do značné míry souvisí s chováním, které započalo během dospívání;
 • Ženy jsou obyčejně strážci oblasti výživy v domácnosti a návyků týkajících se životního stylu, proto mají vysoký potenciál řídit prevenci v domácnosti i mimo ni.

Co je třeba udělat?

Diabetes: co je třeba udělat?

Vyšší vzdělání je nutné ke zlepšení diagnostiky a léčby všech typů diabetu a rovněž k zakotvení změn životního stylu, které zpomalí nárůst výskytu diabetu 2. typu. Zatímco vzdělávací programy mohou pomoci zlepšit léčbu lidí s diabetem, vzdělání v oblasti veřejného zdraví je potřebné, aby byla celková populace podpořena v provádění změn ve svém chování a zamezila tak rozvoji diabetu 2. typu. Časná diagnostika může zamezit nebo zpozdit výskyt dlouhodobých zdravotních komplikací u lidí s nediagnostikovaným diabetem 2. typu. Byl zaznamenán pokrok v zavádění screeningových programů a skóre rizik výskytu diabetu se nyní testuje ve 32 zemích po celém světě.

To umožňuje místním úřadům a kapitálovým účastníkům města provádět hodnocení, jak si jejich město v současnosti vede v oblastech spojených s prevencí diabetu 2. typu. Města, která přijala skóre prevence diabetu, budou hodnocena v šesti klíčových aspektech:

 1. Vhodnost venkovního prostředí k provozování sportu
 2. Přístup ke zdravým potravinám
 3. Přístup k pitné vodě
 4. Vzdělávání v oblasti možností volby zdravého životního stylu ve školách
 5. Realizace zásad prevence
 6. Dostupné informace v oblasti možností volby zdravého životního stylu

Ve skutečnosti Česká diabetologická společnost zavedla efektivní vztahy s vládou České republiky a dalšími zdravotnickými a soukromými národními orgány, aby mohla podporovat řešení problematiky, jako například pojistná nerovnost, lepší přístup k farmaceutickým produktům, normy týkající se řidičského oprávnění a diskriminace na pracovišti a v běžném životě. Česká diabetologická společnost poskytuje novinky a zdroje související s diabetem, které možná budete chtít sledovat a nabízí možnost kontaktu na adrese diabetologie@email.cz.